Меморандум про создание Инициативы “Восток-СОС” | The Memorandum of establishment of the Social Initiative "Vostok-SOS" (East-SOS)

5 мая 2014 года Правозащитный центр "Поступ" совместно с Крымским правозащитным центром "Действие" подписали Меморандум о создании Гражданской Инициативы "Восток-СОС".
 
Организации, работающие в сферер защиты прав человека на Востоке Украины и в Автономной Республики Крым, вынуждены были покинуть свои города и переместиться в столицу - г.Киев для продолжения работы по всесторонней защите прав человека.
 
Целевой групой для работы Инициативы стали переселенцы, а также жертвы конфликтов, которые продолжают оставаться на территории, которая подвергается обстрелам или является оккупированной.
 
Ниже приводим полный текст Меморандума.
 
Если вы хотите присоединиться к Инициативе Восток-СОС или стать партнерами - сообщайте нам: [email protected]
 
Больше об инициативе на сайте VOSTOK-SOS.ORG
 
Меморандум про утворення Громадської Ініціативи “Восток-СОС”
The Memorandum of establishment of the Social Initiative "Vostok-SOS" (East-SOS)

05.05.2014 м. Київ
05.05.2014 Kyiv
 
Громадська організація “Правозахисний центр “Поступ”, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №226095 від 20.12.2007 року (ідентифікаційний код юридичної особи №35629202), зареєстрована в Міністерстві юстиції України, в особі Голови Правління Рєуцького Костянтина Сергійовича
 
NGO "Human Rights Center "Postup", acting on the basis of certificate on the state registration of the legal entities №226095 from 20.12.2007 (identification number of the legal entity is №35629202), registered by the Ministry of Justice of Ukraine, represented by Chairman Konstantin Sergiyovich Reutskii.
 
та
and
 
Громадська організація “Кримський правозахисний центр “Дія”, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №449680 від 30.08.2011 року (ідентифікаційний код юридичної особи №37860740), зареєстрована в Міністерстві юстиції України, в особі Голови Правління Дворецької Олександри Миколаївни
 
NGO Crimean organisation Human Rights Center "Action", acting according to the Extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs №449680 since 30.08.2011 (identification number of the legal entity is №37860740), registered by the Ministry of Justice of Ukraine, represented by Chairman  Alexandra Mykolaivna Dvoretska
 
домовились про створення Громадської ініціативи “Восток-СОС”.
agreed on the establishment of the Public Initiative "Vostok-SOS".
 
Опинившись в зоні високого ризику, співробітники ГО “Правозахисного центру “Поступу” (Луганськ) та ГО “Кримського правозахисного центру “Дія” (Сімферополь) були змушені переїхати в Київ, де за допомогою волонетрів, відкрили координаційний центр з допомоги жителям сходу України. На поточний момент, команда Схід-СОС налічує близько 30 осіб з Криму, Луганська, Києва, Харкова та інших міст.
 
Being at a high risk situation, the staff of NGO "Human Rights Center "Postup"(Luhansk) and Crimean organisation Human Rights Center "Action" (Simferopol) had forced to move to Kyiv, where with volunteering support opened the focal point of caring in the East of Ukraine. To date, the team of vostok SOS has about 30 people from the Crimea, Luhansk, Kyiv, Kharkiv and other cities.
 
Головними завданнями організацій є всебічний захист прав людини, тож утворення спільної Ініціативи дасть можливість ефективніше діяти на захист прав людини в період конфлікту.
 
The main objectives of both organizations is the comprehensive protection of human rights, it means the formation of the Common Initiative will provide more efficient act on defense of human rights during the conflict period.
 
Підставою для створення Громадської Ініціативи “Восток-СОС” стали колективні рішення членів обох організацій, що зафіксовані у Протоколах загальних зборів від 02.05.2014 року, про згоду на утворення спільної ініціативи для подальшої роботи по напрямках:
 
The reason for the creation of the Civic Initiative "Vostok-SOS" became the collective decisions of members of both organisations which were fixed in the Minutes of the general meeting on 02.05.2014, the consent to the formation of a Common Initiative for further work in the fields of:
 

 • Допомога постраждалим - особам, щодо яких було скоєно фізичне насильство;
 • Допомога переселенцям - особам, які змушені покинути зони конфлікту і військових дій, для забезпечення безпеки життя і здоров'я;
 • Гаряча лінія для жителів східних регіонів з питань;
 • Допомога в організації трансферу постраждалих, переселенців, медикаментів та інших вантажів;
 • Висвітлення подій в регіоні: публікація перевірених матеріалів на новинному порталі Інформатор і поширення інформації в соціальних мережах;
 • Організація соціальної адаптації дітей переселенців і дозвілля в нових локаціях;
 • Допомогу у звільненні заручників:
 • Правові прийомні: юридична та правова консультація в телефонному режимі, онлайн режимі та у містах Львів, Київ, Харків;
 • Лобіювання законопроектів в органах державної та адміністративної влади, спрямованих на надання правової і фінансової підтримки вимушеним переселенцям зі східної України.

 

 • Help to victims - Persons to whom was committed physical violence;
 • Help to IDPs - persons who are forced to leave the conflict  and military zone  to ensure the safety of life and health;
 • Hotline for residents of the Eastern regions of the issues;
  Help in organising transportation of victims, IDPs, medicine and other goods;
 • Coverage of events in the region: the publication of materials tested on news portal
  Informatort and dissemination of information in social networks;
 • Organisation of social adaptation of children of IDPs and leisure in new locations;
  Assistance in freeing of hostages:
 • Legal adoptive Registration and legal advice by phone, online and in Lviv, Kyiv, Kharkiv;
 • Lobbying laws in state and administrative authorities to provide legal and financial support to internally displaced persons from eastern Ukraine.
   

 
Підписанти Меморандуму домовились:

 • Офіційний сайт Громадської ініціативи “Восток-СОС” - http://vostok-sos.org/;
 • Координатор Ініціативи “Восток-СОС” - Костянтин Рєуцький, +38 (095) 295 54 40;
 • Отримання коштів, а також звітність перед донорами ініціативи та державними органами влади здійснюється юридичною особою ГО “Правозахисний центр “Поступ”;

 
Signatories of The Memorandum agreed on:
 

 • Official website of the Public Initiative "Vostok-SOS" - http://vostok-sos.org/;
 • Initiatives Coordinator of "Vostok-SOS" - Konstantin Rieutskiy, +38 (095) 295 54 40;
 • Receipt of funds and reporting to donor initiatives and public authorities carried out by a legal entity NGO "Human Rights Center "Postup";

Голова Правління ГО “Правозахисний центр “Поступ”
К.С. Рєуцький
Chairman of the NGO "Human Rights Center "Postup"
K.S. Reutskii
 
Голова Правління ГО “Кримський правозахисний центр “Дія”
О.М. Двореьцка
Director of the Crimean organisation Human Rights Center "Action "
A. M. Dvoretska